Poniedziałek - Piątek
godz:  7:30 - 18:00

Rejestracja

tel - 56 642 79 70


>> Pobierz instrukcję
1. Administratorem Parkingu przy ul. Klasztornej 9-11 (parking wewnętrzny, przylegający do muru obronnego) jest Spółka Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. w Grudziądzu.

2. Regulamin nie obejmuje swoim zakresem sąsiadującego parkingu administrowanego przez Spółkę City Parking Group S.A.

3. Wjazd na parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Osoby, które nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie powinny wjeżdżać na teren parkingu.

4. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych i jest czynny w godzinach pracy Przychodni Jedynka. Parking jest monitorowany. Za parkowanie pobierana jest opłata.

5. Parkowanie bezpłatne przeznaczone jest dla:

  • Pracowników Spółki Centrum Medyczne Jedynka,
  • Pacjentów Przychodni Jedynka, na zasadach uregulowanych w treści niniejszego regulaminu,
  • Osób upoważnionych przez Zarząd Spółki Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. w Grudziądzu.

6. Pacjenci Przychodni Jedynka uprawnieni są do bezpłatnego parkowania samochodów osobowych w dniu wizyty lekarskiej, w czasie jej trwania oraz w czasie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po tej wizycie - maksymalnie 1h.

7. Osoby inne niż wymienione w pkt. 5 niniejszego Regulaminu obowiązane są do uiszczenia zryczałtowanej opłaty za parkowanie w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania, płatnej jednorazowo w całości w momencie rozpoczęcia parkowania.

8. Opłata parkingowa uiszczana jest niezwłocznie po wjeździe na parking w gabinecie nr 40, bez dodatkowego wezwania.

9. Na parkingu wyznaczone są miejsca postojowe dla Pracowników, Pacjentów oraz miejsca zarezerwowane dla poszczególnych pojazdów, oznaczone znakiem koperty lub numerem rejestracyjnym pojazdu.

10. Parking nie jest strzeżony.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Parkingu, w tym za szkody w pojazdach wyrządzone przez innych użytkowników Parkingu.

12. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób gwarantujący poszanowanie pojazdów innych osób, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

13. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do pozostawienia samochodu w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów, w szczególności nie utrudniający dojazdu do Przychodni Jedynka.

14. Użytkownik Parkingu odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane jego zachowaniem szkody w Parkingu i mieniu na nim pozostawionym.

15. Administrator jest uprawniony do odholowania na inny parking płatny, na koszt właściciela, pojazdu który:

  • został zaparkowany w sposób utrudniający ruch;
  • został zaparkowany na miejscu zarezerwowanym, oznaczonym kopertą, lub numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • został pozostawiony na parkingu przez osobę nie będącą Pracownikiem, ani Pacjentem, bądź też przez Pacjenta, ale w celu nie związanym z wizytą lekarską, bądź też w czasie znacznie przekraczającym czas tejże wizyty - w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

16. Administrator, bez dodatkowego powiadomienia,  jest uprawniony do założenia blokady na koło pojazdu, który:

  • został nieprawidłowo zaparkowany;
  • został zaparkowany na miejscu zarezerwowanym, oznaczonym kopertą lub numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • został pozostawiony na parkingu przez osobę niebędącą Pracownikiem, ani Pacjentem, - w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie, o której mowa w pkt.6
  • został pozostawiony na parkingu przez Przez Pacjenta, ale w celu nie związanym z wizytą lekarską, bądź też w czasie przekraczającym czas tejże wizyty.

17. Opłata za zdjęcie blokady wynosi 300 zł.

18. Samowolne zdjęcie blokady skutkować będzie zawiadomieniem Organów Policji.

19. W sytuacji nieuiszczenia opłaty za parkowanie, Administrator Parkingu wystawia wezwanie do uregulowania opłaty parkingowej.

20. W przypadku naruszenia zasad ruchu drogowego, Administrator Parkingu uprawniony jest do zawiadomienia Organów Policji i Straży Miejskiej.

21. Każdy, kto stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego lub niniejszego Regulaminu powinien zawiadomić o powyższym Administratora Parkingu.
 

22. Nieuiszczone opłaty oraz wyrządzone szkody dochodzone będą przez Administratora Parkingu na drodze sądowej.


­