Skip to main content

Centrum  Medyczne  Jedynka  Sp. z o.o. ul. Klasztorna  9/11, 86-300 Grudziądz informuje, że brakowaniem objęta  będzie  indywidualna dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami  Przychodni w latach: do 2001 oraz 2003 roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (dokumentacja z 2001r. dotyczy dzieci).

Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 31 maja 2024 r. w Rejestracji przychodni (wniosek do pobrania w Przychodni lub  na stronie www.centrummedyczne.org).

Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta którego dotyczyła.

Wszelkich informacji dotyczących odbioru dokumentacji planowanej do zniszczenia można uzyskać pod nr telefonu 566427970, 566427971 lub 566427994, 566427995

 

Podstawa prawna:

- art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1545)

- § 75 pkt  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  2022 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz.U. 2023, poz. 1486)