Skip to main content
 • Regulamin parkingu
  Komunikaty

  Regulamin parkingu

 1. Administratorem Parkingu przy ul. Klasztornej 9-11 jest Spółka Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. w Grudziądzu.
 2. Wjazd na Parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Osoby, które nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie powinny wjeżdżać na teren parkingu, bądź niezwłocznie go opuścić.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych i jest czynny w godzinach pracy Przychodni Jedynka. Parking jest monitorowany.
 4. Parking nie jest strzeżony.
 5. Za parkowanie pobierana jest opłata.
 6. Parkowanie bezpłatne przeznaczone jest jedynie dla:
 • Pracowników Przychodni Jedynka,
 • Pacjentów Przychodni Jedynka, na zasadach uregulowanych w treści niniejszego regulaminu
 1. Pacjenci Przychodni Jedynka uprawnieni są do bezpłatnego parkowania samochodów osobowych w dniu wizyty lekarskiej, w czasie jej trwania oraz w czasie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po tej wizycie – maksymalnie 1,30h.
 2. Osoby inne niż wymienione w pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu z chwilą wjazdu na parking zawierają umowę o najem miejsca parkingowego z Centrum Medyczne Jedynka-Sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i są obowiązane są do uiszczenia zryczałtowanej opłaty za parkowanie w wysokości 150zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania, płatnej jednorazowo w całości w momencie rozpoczęcia parkowania. Umowa najmu wygasa z chwilą opuszczenia Parkingu przez pojazd.
 3. Opłata parkingowa uiszczana jest niezwłocznie po wjeździe na parking w gabinecie nr 40, bez dodatkowego wezwania. Dowodem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny.
 4. W sytuacji nieuiszczenia opłaty za parkowanie, Administrator Parkingu wystawia wezwanie do uregulowania opłaty parkingowej.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Parkingu, w tym za szkody w pojazdach wyrządzone przez innych użytkowników Parkingu.
 6. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
 7. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do pozostawienia samochodu na wyznaczonym miejscu parkingowym, w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów, w szczególności nie utrudniający dojazdu do Przychodni Jedynka.
 8. Użytkownik Parkingu odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane jego zachowaniem szkody w Parkingu i mieniu na nim pozostawionym.
 9. Administrator jest uprawniony do odholowania na inny parking płatny na koszt właściciela, pojazdu który:
 • został zaparkowany w sposób utrudniający ruch;
 • został zaparkowany na miejscu zarezerwowanym, oznaczonym kopertą lub numerem rejestracyjnym pojazdu;
 • został pozostawiony na parkingu przez osobę nie będącą Pracownikiem, ani Pacjentem, bądź też przez Pacjenta, ale w celu nie związanym z wizytą lekarską, bądź też w czasie znacznie przekraczającym czas tejże wizyty – w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie;
 1. Administrator, bez dodatkowego powiadomienia jest uprawniony do zabezpieczenia roszczenia o zapłatę opłaty parkingowej poprzez założenie blokady na koło pojazdu, w przypadku gdy istnieją przesłanki do stwierdzenia, iż pojazd opuści parking bez wniesienia opłaty.
 2. Ściągnięcie blokady następuje po uiszczeniu opłaty za parkowanie.
 3. Samowolne zdjęcie lub zniszczenie blokady skutkować będzie podjęciem stosownych działań prawnych.
 4. W przypadku naruszenia zasad ruchu drogowego, Administrator Parkingu uprawniony jest do zawiadomienia Organów Policji i Straży Miejskiej.
 5. Każdy, kto stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego lub niniejszego Regulaminu, powinien zawiadomić o powyższym Administratora Parkingu.
 6. W przypadku braku uiszczenia opłaty określonej w pkt 9, Administrator informuje, że będzie składał wobec najemców zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 121 § 2. Kodeksu Wykroczeń.