Skip to main content

Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. ul. Klasztorna 9/11, 86-300 Grudziądz informuje, że brakowaniem objęta będzie indywidualna dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Przychodni w latach: do 2000 oraz 2002 roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (dokumentacja z 2000 dotyczy dzieci).

Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 31 maja 2023 r. w Rejestracji przychodni.

Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta którego dotyczyła.

Wszelkich informacji dotyczących odbioru dokumentacji planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerami telefonu

Podstawa prawna

  • - art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1876)
  • - § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2022 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2022, poz. 1304)

Treść zarządzenia

Wniosek o wydanie dokumentacji